Đáp lại lời xin lỗi

01
Apology accepted.
Lời xin lỗi được chấp nhận.
02
Don't apologize.
Không cần xin lỗi đâu. Không sao mà.
03
Don't do it again.
Đừng làm thế nữa nhé.
04
Don't mention it.
Đừng nhắc lại chuyện đó nữa.
05
Don't worry about it.
Đừng lo lắng về chuyện đó nữa.
06
Forget about it.
Quên chuyện đó đi.
07
I don't mind.
Tớ không bận tâm đâu.
08
I quite understand.
Tôi hiểu mà.
09
I quite understand. It can happen to anyone.
Tớ hiểu mà. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
10
It doesn't matter.
Không sao đâu.
11
It happened.
Nó xảy ra rồi mà.
12
It's not important.
Nó không quan trọng đâu.
13
Never mind.
Đừng bận tâm chuyện đó nữa.
14
No big thing.
Không có gì lớn đâu.
15
No harm done.
Cũng không có vấn đề gì mà.
16
That's OK.
Không sao đâu.
17
That's alright but don't let it happen again.
Không sao, nhưng đừng để việc đó lại xảy ra lần nữa nhé.
18
That's alright.
Không sao đâu.
19
There's no need to apologize.
Không cần xin lỗi đâu.
20
We'll consider the matter closed.
Chúng ta sẽ xem xét khép lại việc này ở đây.
21
We'll stop talking about it.
Chúng ta sẽ thôi nói về việc đó.
22
You couldn't help it.
Bạn cũng không thể làm gì hơn được mà. Không sao đâu.