Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Quyền và nghĩa vụ của Tra câu

  1. Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung các điều khoản theo quyết định của mình mà không cần báo trước. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi nội dung website, đóng của website và ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
  2. Tracau sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do nội dung thiếu hoặc không chính xác bao gồm những hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp. Vì vậy bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng các thông tin này.

Quyền và nghĩa vụ của Tra câu

  1. Bạn cần đồng ý với những Điều khoản sử dụng của Tra câu
  2. Bạn được quyền sử dụng toàn bộ các chức năng được cung cấp trên website.
  3. Bạn không được sử dụng web site này vào các mục đích phi pháp hoặc bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc gây cản trở người dùng khác sử dụng web site này; chống lại nhà nước, gây phương hại đến an minh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dụ đoan; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, kinh tế, và những bí mật khác được nhà nước quy định; đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự người khác.
  4. Bạn không được gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với Dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc các mạng liên kết với Dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với Dịch vụ.
  5. Bằng việc gửi tài liệu hoặc đề xuất ("Đóng góp") cho Tra câu thông qua mọi hình thức, bạn xác nhận và đồng ý rằng Tra câu có quyền sử dụng hoặc công bố các Đóng góp này vì bất cứ mục đích gì.