Đi tàu

01
Are there many people on the train during the rush hour?
Có nhiều người trên tàu trong giờ cao điểm không?
02
At other times, not so many people.
Ở những thời điểm khác, không có quá nhiều người trên tàu.
03
I think it's faster than driving a car and the train is not very expensive.
Tôi nghĩ đi tàu nhanh hơn đi ô tô và nó không đắt lắm.
04
Oh, we're waiting for the wrong train.
Ôi, chúng ta đang chờ nhầm tàu rồi.
05
There are many people in the evening after work.
Có rất nhiều người trên tàu vào buổi tối sau giờ làm.
06
There are many people in the morning before work.
Có rất nhiều người trên tàu vào buổi sáng trước giờ làm.
07
We're on the wrong platform.
Chúng ta đứng nhầm sân ga rồi.