Đi vệ sinh

01
Do you have a toilet here?
Ở đây có nhà vệ sinh chứ ạ?
02
I need to use the toilet.
Tôi muốn đi vệ sinh.
03
Sorry, there is no toilet in this shop..
Xin lỗi, không có nhà vệ sinh ở cửa hàng này cả.
04
There is a public toilet close to here.
Có một nhà vệ sinh công cộng gần đây.
05
Where is the ladies’ room?
Nhà vệ sinh nữ ở đâu?
06
Where is the men’s room?
Nhà vệ sinh nam ở đâu?