Đón nhận tin tốt

01
Great news!
Tuyệt vời!
02
How fantastic!
Tuyệt quá!
03
I'm glad to hear that!
Thật vui khi nghe tin đó!
04
Incredible!
Tuyệt, không thể tin nổi!
05
Lucky you!
Cậu may mắn đó!
06
Sounds great.
Nghe tuyệt đấy.
07
Superb!
Tuyệt quá!
08
That's great!
Tuyệt đấy!
09
What good news!
Tin vui đó!