Đón nhận tin xấu

01
I'm awfully sorry.
Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó.
02
I’m sorry to hear that.
Tôi rất tiếc khi nghe tin đó.
03
My goodness!
Ôi trời ơi!
04
That's a pity!
Thật là tiếc!
05
Too bad!
Chuyện này thật tệ!