Đồng ý giúp đỡ người khác

01
Okay.
Được thôi.
02
Sure.
Được thôi.
03
Sure. Here you are.
Tất nhiên rồi. Đây này cậu. (kèm hành động đưa cho người kia mượn đồ hay đưa đồ giúp họ)