Gây chú ý

01
Are you listening to me?
Bạn có đang nghe tôi nói không?
02
Attention, please!
Làm ơn hãy chú ý!
03
Can I have your attention, please!
Mọi người làm ơn chú ý được không!
04
Can you give me two minutes of your undivided attention?
Bạn có thể cho tôi 2 phút tập trung chú ý được không?
05
Excuse me!
Xin lỗi. (gây chú ý)
06
Pay attention, please!
Làm ơn chú ý nào!
07
Stop talking and pay attention, please.
Làm ơn trật tự và chú ý nào.