Hiểu nhầm

01
Don't get me wrong.
Đừng hiểu nhầm tôi.
02
I think you've got the wrong end of the stick.
Tôi nghĩ là bạn hiểu nhầm rồi.
03
I’m afraid you’re mistaken.
Tôi e là anh đã hiểu nhầm rồi.
04
No, that wasn't what I meant. Let me rephrase it.
Không. Tôi không có ý đó, để tôi nói theo cách khác vậy.
05
Where did you hear that?
Bạn đã nghe điều đó ở đâu vậy?
06
Why would you think that of me? You're mind-reading again.
Tại sao anh lại nghĩ tôi như vậy? Anh lại đọc ý nghĩ của tôi rồi.
07
You’ve got it wrong.
Bạn đã hiểu nhầm rồi.