Hỏi lại cho chắc chắn

01
Could you be more specific, please?
Anh có thể nói cụ thể hơn được không?
02
Could you clarify that, please?
Anh có thể nói rõ ra được không?
03
Could you put it differently, please?
Anh có thể nói theo cách khác được không?
04
Could you say that in a different way?
Anh có thể diễn đạt theo cách khác được không?
05
I don't quite see what you mean.
Tôi không thật sự hiểu ý anh lắm.
06
I don't quite see what you're getting at.
Tôi thật sự không hiểu ý bạn đang nói là gì.
07
I'm not sure I got your point.
Tôi không chắc là tôi hiểu ý anh.
08
Sorry, I didn't get your point.
Xin lỗi. Tôi không hiểu ý anh.
09
Sorry, I didn't quite hear what you said.
Xin lỗi. Tôi không nghe rõ những gì bạn vừa nói cho lắm.