Kết quả học tập

01
He is good at Math.
Cậu ấy giỏi Toán.
02
How is your work at school?
Việc học tập của bạn ở trường thế nào rồi?
03
How’s everything at school?
Mọi việc ở trường thế nào?
04
How’s everything going at school?
Mọi việc ở trường thế nào?
05
I am good at English.
Tôi giỏi môn tiếng Anh.
06
I’ve got a nine.
Tớ được điểm 9.
07
She has made some big progress.
Cô ấy đã có nhiều tiến bộ.
08
She is bad at Vietnamese.
Cô ấy học kém môn tiếng Việt.