Không biết điều gì

01
Don't ask me.
Đừng hỏi tôi.
02
How the hell should I know?
Làm thế quái nào mà tôi biết được?
03
I can't help you there.
Tôi không thể giúp bạn về vấn đề đó rồi.
04
I don't know anything about cars.
Tôi không biết bất kỳ điều gì về xe hơi cả.
05
I don't know the first thing about cars.
Tôi không biết tí gì về xe hơi cả.
06
I haven't got a clue.
Tôi không có manh mối nào cả.
07
I'm afraid I've no idea.
Tôi e là tôi không có ý tưởng nào cả./Rất tiếc là tôi không biết.
08
Sorry. I don't know.
Xin lỗi, tôi không biết.