Không có khả năng xảy ra

01
Dream on!
Mơ đi!
02
Impossible!
Không thể nào!
03
In your dreams!
Mơ đi!/ Không bao giờ!
04
Never in a million years!
Không bao giờ!
05
No chance!
Không thể nào!
06
No way!
Không thể nào!
07
Not a chance!
Không thể nào!
08
Not likely!
Không thể nào!
09
Surely not!
Chắc chắn không!
10
Yes, and pigs might fly!
Vâng, nhưng mà không có khả năng đâu!
11
You wish!
Mơ đi!/ Không bao giờ!
12
You'll be lucky!
Không thể nào!