Lựa chọn

01
Do as you please.
Hãy làm như anh muốn.
02
It's no skin off my nose.
Không liên quan gì tới tôi.
03
It's up to you.
Tùy anh/chị.
04
It's your decision.
Đó là quyết định của anh.
05
Make up your own mind.
Hãy tự quyết định đi.
06
The choice is yours.
Lựa chọn thuộc về anh.
07
You can do what you like.
Anh có thể làm điều mình muốn.
08
You choose.
Anh chọn đi.