Mệnh lệnh và yêu cầu

01
Do as I say.
Làm theo những gì tôi nói.
02
Don't go yet.
Đừng đi vội.
03
Don't peep!
Đừng có mà nhìn lén!
04
Don’t drive me crazy!
Đừng làm tôi điên lên!
05
Follow me.
Đi theo tôi.
06
Go away!
Biến đi!
07
Hurry up!
Nhanh lên nào!
08
I am sick and tired of your mouth!
Đừng nói nhiều nữa!
09
Leave me alone.
Để tôi yên.
10
Mark my words!
Nhờ lời tôi đó!
11
Shut up!
Câm miệng lại đi!
12
Speak up!
Nói to lên!
13
Stop it right now!
Có thôi ngay không!