Miêu tả vật

01
It is 1 kilometer in length.
Nó có chiều dài một ki-lô-mét.
02
It is 200 meters in height.
Nó cao hai trăm mét.
03
It is pink and white.
Nó có màu hồng và trắng.
04
It is three kilograms in weight.
Cái đó nặng ba ki-lô-gam.
05
It weighs three kilograms.
Cái đó nặng ba ki-lô-gam.
06
Its weight is three kilograms.
Cái đó nặng ba ki-lô-gam.
07
They are 10 meters in width.
Chúng rộng mười mét.
08
They are black and red.
Chúng có màu đỏ và đen.
09
What color are they?
Chúng có màu gì?
10
What color is it?
Nó có màu gì?