Mong muốn giúp đỡ người khác

01
Do you need any help?
Bạn có cần giúp gì không?
02
How can I help you?
Tôi có thể giúp gì được bạn không?
03
How can I help?
Tôi có thể giúp gì không?
04
What can I do for you?
Tôi có thể làm được gì cho anh?
05
What can I do to help?
Tôi có thể làm gì để giúp anh?