Ngày, tháng, năm

01
Eighteen seventy five (1875)
Năm 1875
02
May the twenty first (May 21st)
Ngày 21 tháng Năm
03
Nineteen oh five (1905)
Năm 1905
04
The eighteenth century (the 18th century)
Thế kỷ 18
05
The nineteen sixties (the 1960s)
Những năm 60 của thế kỷ 20 (từ năm 1960 đến năm 1969)
06
The twenty first of May (May 21st)
Ngày 21 tháng Năm
07
Two thousand (2000)
Năm 2000
08
Two thousand and fourteen (2014)
Năm 2014
09
Two thousand and one (2001)
Năm 2001