Nhắc ai đó làm gì

01
Don't forget to do it.
Đừng quên làm việc đó nhé.
02
I hope you haven't forgotten to feed my cat.
Tôi hi vọng bạn đã không quên cho mèo của tôi ăn.
03
I'd like to remind you about the upcoming ceremony.
Tôi muốn nhắc bạn về buổi lễ sắp tới.
04
May I remind you to finish the report before Tuesday?
Tôi có thể nhắc bạn hoàn thành bản báo cáo trước thứ Ba được chứ?
05
Remember to do it.
Hãy nhớ làm việc đó đấy nhé.
06
You haven't forgotten about it, have you?
Bạn không quên việc đó đấy chứ?
07
You will remember to do it
Bạn sẽ nhớ làm việc đó.
08
You won't forget to do it, will you?
Bạn sẽ không quên làm việc đó đấy chứ?