Nhờ người khác giúp đỡ

01
Can I ask a favour?
Tôi có thể xin bạn một đặc ân được không?
02
Could you give me a hand?
Bạn có thể giúp tớ một tay được không?
03
Could you help me for a second?
Bạn giúp tôi một lát được không?
04
Could you help me with this exercise, please?
Bạn có thể giúp tớ bài tập này được không?
05
Could you spare a moment?
Cho tôi xin một vài phút được không?
06
Give me a hand with this, will you?
Bạn giúp tôi một tay được không?
07
I can't manage. Can you help?
Tôi không thể giải quyết được. Bạn giúp tôi được không?
08
I could do with some help, please.
Làm ơn, tôi có thể làm được nếu có sự giúp đỡ.
09
I need some help, please.
Làm ơn, tôi cần giúp đỡ.
10
Lend me a hand with this, will you?
Bạn giúp tôi một tay được không?