Ở bưu điện

01
Can you put it on the scales, please?
Anh/ chị đặt nó lên cân đi.
02
How much is a first class stamp?
Tem hạng nhất giá bao nhiêu tiền?
03
How much is a second class stamp?
Tem hạng hai giá bao nhiêu tiền?
04
How much will it cost to send this letter to New York?
Gửi thư này tới New York hết bao nhiêu tiền?
05
I’d like a packet of envelopes, please.
Tôi muốn mua một tập phong bì.
06
I’d like an envelope, please.
Tôi muốn mua một chiếc phong bì.
07
I’d like to send this letter by Recorded Delivery.
Tôi muốn gửi thư này bằng dịch vụ chuyển phát có theo dõi (khi chuyển cần có chữ ký).
08
I’d like to send this letter by Special Delivery.
Tôi muốn gửi thư này bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt.
09
I’d like to send this parcel to London.
Tôi muốn gửi bưu phẩm này tới London.
10
I’ve come to collect a parcel.
Tôi đến để lấy bưu phẩm.
11
Where’s the postbox?
Hòm thư bưu điện ở đâu vậy?