Ở công viên

01
All the flowers are blooming so beautifully.
Tất cả các loài hoa đang nở rất đẹp.
02
I love seeing the animals.
Tôi rất thích được nhìn các con vật.
03
Look at the birds. They are beautiful.
Hãy nhìn những con chim kìa. Chúng thật đẹp.
04
We had a nice time today in the park.
Hôm nay chúng ta đã có thời gian vui vẻ ở công viên.