Ở một bữa tiệc

01
Bottoms up!
Cạn ly nào!
02
Can I offer you a drink?
Tôi có thể mời anh một ly được không?
03
Do you come here often?
Bạn có đến đây thường xuyên không?
04
Do you know anyone here?
Anh có biết ai ở đây không?
05
Do you like the party atmosphere?
Bạn có thích không khí bữa tiệc không?
06
Do you want to dance?
Bạn có muốn nhảy không?
07
How long will the party last?
Bữa tiệc sẽ kéo dài trong bao lâu?
08
I like the way you dance.
Tôi thích cách bạn nhảy.
09
If you want anything, help yourself.
Nếu bạn muốn dùng gì thì tự lấy nhé.
10
This is going to be a great party.
Bữa tiệc sẽ rất là tuyệt đấy.
11
This party is really fun!
Bữa tiệc rất vui!
12
You're a great dancer.
Bạn là một vũ công giỏi đấy.