Ở ngân hàng

01
Can I get an ATM card?
Tôi được lấy thẻ ATM chứ?
02
Do you have a problem with your account?
Có vấn đề gì với tài khoản của bạn không?
03
Do you want to take any money out?
Bạn có muốn rút tiền không?
04
How much should I deposit?
Tôi cần nộp phí duy trì tài khoản là bao nhiêu vậy?
05
How much were you hoping to apply for today?
Hôm nay bạn muốn vay bao nhiêu?
06
I have an account here and I need your help.
Tôi có tài khoản ở đây và tôi cần sự giúp đỡ của anh.
07
I need a checking account.
Tôi muốn lập một tài khoản vãng lai.
08
I need to cancel an account.
Tôi cần hủy một tài khoản.
09
I would like to apply for a credit card, please.
Tôi muốn đăng kí làm thẻ tín dụng.
10
I would like to apply for a loan, please.
Tôi muốn đăng kí vay tiền.
11
I would like to open a bank account, please.
Tôi muốn lập một tài khoản ngân hàng.
12
Keep your ATM card safe.
Giữ thẻ ATM của bạn cẩn thận nhé.
13
May I have your ID, please?
Tôi có thể xem chứng minh thư của bạn được chứ?
14
Please confirm your account number.
Làm ơn xác nhận lại số tài khoản của bạn.
15
Please sign this form.
Hãy kí tên vào bản đăng kí này.
16
What is the interest rate?
Tỉ lệ lãi suất là bao nhiêu?
17
What kind of account?
Loại tài khoản nào vậy?
18
What kind of loan are you looking for?
Bạn muốn vay tiền theo hình thức nào?
19
What’s your gross monthly income?
Tổng thu nhập hàng tháng của bạn là bao nhiêu?
20
Would you like to make a withdrawal?
Bạn có muốn rút tiền không?
21
Would you like to open a savings account?
Bạn có muốn mở một tài khoản tiết kiệm không?
22
You need to deposit a minimum of $50.
Bạn phải nộp tối thiểu 50 đô la phí duy trì tài khoản.
23
Your ATM card will be delivered to you by post.
Thẻ ATM sẽ được chuyển cho bạn qua đường bưu điện.