Ở tiệm cắt tóc

01
How do you want your hair-cut?
Bạn muốn cắt tóc như thế nào?
02
How will it be styled?
Bạn muốn làm kiểu tóc nào?
03
How would you like me to cut it?
Bạn muốn tôi cắt tóc cho bạn như thế nào?
04
How would you like your hair?
Bạn muốn tóc mình thế nào?
05
I have split ends. What product would you recommend?
Tóc tôi bị chẻ ngọn. Bạn nghĩ tôi nên dùng sản phẩm nào?
06
I will take a picture when your hair is done.
Tôi sẽ chụp lại ảnh tóc bạn khi làm xong.
07
I’d like a fringe.
Tôi muốn cắt mái bằng.
08
I’d like a haircut, please.
Tôi muốn cắt tóc.
09
I’d like a new style.
Tôi muốn một kiểu tóc mới.
10
I’d like some highlights.
Tôi muốn nhuộm những lọn tóc nhỏ với màu sáng hơn màu nền.
11
I’d like to get a wash and cut.
Tôi muốn gội đầu và cắt tóc.
12
I’d like to get my hair colored.
Tôi muốn nhuộm tóc.
13
I’d like to get my hair curled.
Tôi muốn uốn tóc xoăn.
14
I’d like to get my hair layered.
Tôi muốn làm tóc nhiều tầng.
15
I’d like to get my hair straightened.
Tôi muốn ép thẳng tóc.
16
I’d like to have a perm.
Tôi muốn làm tóc kiểu làn sóng.
17
I’d like to have a trim.
Tôi muốn tỉa tóc.
18
I’d like to keep my natural color.
Tôi muốn giữ màu tóc tự nhiên.
19
I’m just getting my hair colored and styled.
Tôi chỉ định nhuộm và làm kiểu cho tóc thôi.
20
My hair is dry.
Tóc tôi bị khô.
21
My hair is flat.
Tóc tôi thẳng đơ.
22
My hair is oily.
Tóc tôi nhiều dầu.
23
What color are you getting your hair dyed?
Bạn định nhuộm tóc màu nào?
24
Would you like a special shampoo to make the dandruff disappear?
Bạn có muốn dùng loại dầu gội đặc biệt để trị gầu không?
25
Would you like to dye your hair?
Bạn có muốn nhuộm tóc không?
26
Your hair is very long. Are you getting it cut short?
Tóc bạn rất dài. Bạn có định cắt ngắn đi không?