Ở tiệm giặt đồ

01
Did you separate the white clothes?
Bạn lấy riêng quần áo trắng ra chưa?
02
Did you separate your clothes?
Bạn đã phân loại quần áo ra chưa?
03
Don’t the colors fade?
Màu không bị phai đấy chứ?
04
I bet it costs quite a bit to wash those clothes.
Tôi cá là tiền giặt chỗ quần áo kia cũng tốn kha khá đấy.
05
I hate when my clothes change color.
Tôi ghét quần áo của mình bị đổi màu.
06
I like the good smell of clean clothes.
Tôi thích mùi thơm của quần áo sạch.
07
I use the mild laundry detergent.
Tôi dùng loại nước tẩy nhẹ.
08
My light clothes are over there and my dark clothes are here.
Quần áo nhạt màu của tôi ở đằng kia còn quần áo sẫm màu ở đây.
09
Your laundry is done.
Quần áo của bạn giặt xong rồi đấy.