Ở trạm xăng

01
Can you check the oil for me?
Anh có thể kiểm tra dầu xe cho tôi không?
02
Fill it up, please.
Làm ơn đổ đầy bình.
03
Fill’er up, and check the tires, will you?
Anh đổ đầy bình xăng và kiểm tra lốp xe cho tôi được chứ?
04
Full, please.
Làm ơn cho đầy bình.
05
I need to get some gas.
Tôi cần phải đổ xăng.
06
I'd like some oil.
Tôi muốn mua/đổ dầu xe.
07
It takes diesel.
Xe chạy bằng dầu diesel.
08
It takes petrol.
Xe chạy bằng xăng.
09
Let’s pull into that gas station there.
Hãy ghé vào trạm xăng đằng kia.
10
Prices at this station aren’t too bad.
Giá ở trạm xăng này không quá tệ/đến nỗi tệ lắm.
11
Ten dollars worth of unleaded, please.
Làm ơn cho 10 đô la xăng không chì.