Sở đoản

01
His weakness is being overambitious.
Điểm yếu của anh ta là quá tham vọng.
02
My weak point is that I can never keep my own secrets.
Điểm yếu của tôi là không giữ được bí mật của mình.
03
She is bad at cooking.
Cô ta nấu ăn rất tệ.
04
Their shortcoming is shyness.
Điểm yếu của họ là hay xấu hổ.