Sở trường

01
I am good at making cakes.
Tôi làm bánh rất ngon.
02
My strength is in English speaking skills.
Sở trường của tôi là các kĩ năng nói tiếng Anh.
03
My strong point is that I can work under pressure.
Điểm mạnh của tôi là tôi có thể làm việc dưới áp lực.