Thách đấu

01
I challenge you.
Tôi thách anh đấy!
02
I dare you!
Tôi thách anh đấy!
03
You dare?
Anh dám?