Thái độ quả quyết chắc chắn

01
Absolutely!
Chắc chắn rồi.
02
Certainly not.
Tất nhiên là không.
03
Certainly.
Tất nhiên.
04
Definitely not.
Tất nhiên là không.
05
For sure.
Chắc chắn.
06
Of course not.
Tất nhiên là không.
07
Of course.
Tất nhiên.
08
Sure.
Chắc chắn rồi.