Thay đổi ý kiến

01
Actually, I've changed my mind.
Thực ra, tôi vừa thay đổi ý kiến rồi.
02
After further consideration, I decided not to quit my job.
Sau khi cân nhắc kỹ hơn, tôi quyết định không từ bỏ công việc của mình.
03
Did I really say that?
Tôi thực sự đã nói thế sao?
04
I've had a change of heart.
Tôi đã thay đổi quan điểm/cảm nhận rồi.
05
On second thought, I’ll come with you.
Nghĩ kỹ lại, tôi sẽ đến với bạn.
06
What was I thinking?
Tôi đang nghĩ gì vậy không biết?