Thờ ơ không quan tâm

01
I don’t care!
Tôi không quan tâm.
02
I have no preference.
Tôi thì thế nào cũng được.
03
It doesn't matter to me.
Với tôi nó chẳng có nghĩa lí gì/ Với tôi, cái đó không thành vấn đề.
04
It makes no difference to me.
Dù thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm.
05
It's your decision.
Anh quyết định thế nào cũng được/ Quyết định là ở anh.
06
It’s all the same to me.
Với tôi, tất cả đều như nhau cả thôi.
07
So what?
Vậy thì sao chứ?
08
Whatever you want.
Thế nào cũng được.
09
Who cares!
Ai thèm quan tâm!/ Tôi không quan tâm!
10
Who knows!
Ai mà biết được!/Tôi chịu!
11
Why should I care?
Sao tôi phải quan tâm!