Thông báo tin xấu

01
I really feel bad to have to say this, but …
Tôi thực sự thấy rất tiếc phải nói ra điều này nhưng...
02
I'm afraid I've got some bad news for you.
Tôi e rằng tôi có tin không vui phải báo với anh.
03
I'm sorry I've got a bit of bad news to tell you.
Tôi rất tiếc phải nói cho anh biết một tin buồn.
04
I’m sorry to have to say this, but …
Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng...