Thông tin cá nhân

01
How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
02
I am twenty-one years old.
Tôi năm nay hai mươi mốt tuổi.
03
I was born in Hanoi.
Tôi sinh ra ở Hà Nội.
04
I was born on October 28th, 1980.
Tôi sinh vào ngày 28 tháng 10 năm 1980.
05
I’m from Vietnam.
Tôi đến từ Việt Nam.
06
My birthday is on May 30th.
Sinh nhật của tôi vào ngày 30 tháng Năm.
07
My name is Nam.
Tên tôi là Nam.
08
What is your age?
Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
09
What is your birthplace?
Bạn sinh ra ở đâu?
10
What is your name?
Bạn tên gì?
11
What is your place of birth?
Bạn sinh ra ở đâu?
12
When is your birthday?
Sinh nhật của bạn vào khi nào?
13
When were you born?
Bạn sinh ra vào năm nào?
14
Where are you from?
Bạn đến từ đâu?
15
Where were you born?
Bạn sinh ra ở đâu?