Trong một cuộc họp

01
Before we close, let me just summarize the main points.
Trước khi chúng ta kết thúc, tôi xin tóm tắt lại những điểm chính.
02
Can we set a time for the next meeting, please?
Mọi người thống nhất ngày cho cuộc họp tới được chứ?
03
Have you all received a copy of the agenda?
Mọi người đã có đủ bản sao nội dung cuộc họp rồi chứ?
04
I declare the meeting closed.
Tôi tuyên bố cuộc họp kết thúc.
05
If we are all here, let's get started.
Nếu tất cả mọi người đã có mặt, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.
06
It looks like everyone’s here, so let’s start the meeting.
Có vẻ như tất cả mọi người đã có mặt, vậy chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.
07
It’s a pleasure to welcome Mrs.Johnson.
Rất hân hạnh được chào đón bà Johnson.
08
Let's move onto the next item.
Hãy chuyển sang vấn đề tiếp theo.
09
Thank you all for attending.
Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ.
10
Thank you for having me, I'm looking forward to today's meeting.
Cảm ơn ngài đã mời tôi, tôi rất mong chờ cuộc họp hôm nay.
11
Thank you for your participation.
Cảm ơn sự góp mặt của mọi người.
12
The meeting is finished.
Cuộc họp kết thúc.
13
There are ten items on the list today, let’s start with number one.
Có 10 vấn đề trong danh sách hôm nay, hãy bắt đầu với vấn đề thứ nhất.
14
Unfortunately, we're running short of time.
Thật tiếc là chúng ta sắp hết thời gian rồi.
15
We're pleased to welcome Mr.Smith.
Chúng ta hân hạnh được chào đón ngài Smith.
16
Would you like to add anything?
Bạn có muốn bổ sung thêm gì nữa không?