Tuổi tác

01
How old is your mother?
Mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
02
My maternal grandfather is 79.
Ông ngoại tôi năm nay bảy mươi chín tuổi.
03
My mother is forty.
Mẹ tớ 40 tuổi rồi.
04
My paternal grandmother is 80.
Bà nội tôi năm nay tám mươi tuổi.